2021. Urteko horma-irudia egiteko lehiaketa

Publicado en eventos, Exposiciones, Prensa, TXOKO MENDIBILE el Jueves, 18 marzo 2021

CONCURSO MURAL LEIOA-EUSK 2021

 

“Txakolin Etxea” HORMA-PINTURAREN LAUGARREN ZATIAREN PROIEKTURAKO ETA HORI AURRERA ERAMATEKO LEHIAKETA, LEIOAKO MENDIBILE JAUREGIA ELKARTEAK SUSTATUA.

Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederren Fakultateko Pintura Masterraren eta Leioako Udalaren kolaborazioarekin.

Leioako Mendibile Jauregia Elkarteak lehiaketa honen deialdia egiten du, Elkarteak zehaztutako helburuak oinarri, arte eta kulturarik gazteena sustatzeko xedez.

1. PARTE HARTZAILEAK

Lehiaketa hau irekita dago Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederren Fakultatean, 2020/2021. ikasturtean, matrikulatuta dauden ikasleentzat, baita aipatutako fakultatean ikasketak amaitu dituztenentzat ere, oraindik ez badira hamar urte baino gehiago igaro ikasketak amaitu zituztenetik.

Aurreko baldintzak bete arren, azken deialdian irabazlea suertatutako egileak ezingo du aurtengo deialdian aurkeztu.

2. MODALITATEA

Leioako Mendibile Jauregiko (Mendibile 42) behe hormetan pintatzeko den horma-irudi

proiekturako lehiaketa irekia. Oinarriekin batera, hormen argazkiak doaz, zehaztuz horma-irudia zein zonaldetan egin behar den.

3. GAIA

Edizio honetarako gaia librea da, baina positiboki baloratuko da eraikina Bizkaiko TXAKOLIN ETXEA dela aintzat hartzea.

4. IZEN-EMATEAK

Proiektuetan, nahitaez agertu behar da autorearen izena eta abizena. Hauek egongo dira proiektuaren atzeko aldean, inoiz ere proiektuaren aurreko aldean Lehiaketara aurkeztuko diren lanek, nahitaez, proiektuaren izenburu bat eduki behar dute identifikazioa errazteko.

Lanak paperean aurkeztuko dira (A2 tamainakoak askoz jota) eta euskarri zurrunean (kartoiluman) montatuta. Aurkeztuko dira erakusgai jarriko diren moduan.

Lanekin batera, 2020/2021. ikasturteko matrikulari dagokion frogagiriaren fotokopia erantsiko da, edo hala badagokio, ikasketak amaitu izanaren ziurtagiria. Gutun-azal itxian aurkeztu beharko dira biak, eta gutun-azalaren kanpoaldean, izenburua eta autorearen izen-abizenak jarri beharko dira, harremanetarako telefono zenbaki batekin.

5. AURKEZTEKO EPEA

Lanak aurkezteko epea 2021ko martxoaren 22tik, astelehenetik, apirilaren 14ra, ostiralera, izango da, biak barne. Leioako Mendibile Jauregiko ordutegia lanak entregatzeko: asteartetik larunbatera, 12:00-13:00 eta 16:00-17:00. Horrez gain, Leioako UPV/EHUko Arte Ederren Fakultateko atezaintzan ere entregatu ahal izango dira lanak, astelehenetik ostiralera, 12:00etatik 14:00etara.

6. EPAIMAHAIA

Bost pertsonez osatuta egongo da epaimahaia: UPV/EHUko ordezkariak, Mendibile Jauregia Elkarteko ordezkariak eta Leioako Udalekoak.

7. LANAK HAUTATZEA

Epaimahaiak aukeratuko du, aurkeztutako lanen artean, lehiaketarako zeintzuk onartzen diren. Lan horiekin, erakusketa egingo da Leioako Mendibile Jauregiko erakusketa aretoan, 2021ko apirilean eta maiatza zehar.

8. EPAIMAHAIAREN ERABAKIA

Erabakia publikoa eta atzeraezina da, eta apirilean 16ko 13:00etan emango da, Leioako Mendibile Jauregian. Horretarako, prentsaurrekoa egingo da Jauregiko instalazioetan.

Epaimahaiak, hala baderitzo, lehiaketa saririk gabe uztea eskubidea du.

9. ERAKUSKETARAKO HAUTATUAK IZAN DIREN BAINA SARIRIK JASO EZ DUTEN LANAK ERRETIRATZEKO EPEA

Erakusketarako hautatuak izanik SARIRIK JASO EZ duten proiektuak erretiratzeko epea 2021ko Ekaina 7etik 11era bitartekoa izango da, Mendibile Jauregian bertan. Epea igarota, antolakuntzak ez du ardurarik hartuko aurkeztutako originalak entregatzeko.

Oharra: lanak hartzeko ordutegia 12:00etatik-13:00etara eta 16:00etatik-17:00etara izango da.

10. SARIA

Sari ekonomikoa Leioako Mendibile Jauregia Elkarteak ordainduko du. Lanik eta horma-irudi proiekturik onenerako saria HIRU MILA (3.000) EUROKOA izango da.

Saria bi epetan ordainduko da: lehen MILA ETA BOSTEHUN (1.500) EUROAK saria irakurri eta entregatzeko ekitaldian ordainduko dira.

Bigarren MILA ETA BOSTEHUN (1.500) EUROAK horma-irudia amaitutakoan ordainduko dira.

11. PROIEKTU IRABAZLEA AURRERA ERAMATEA

Proiektuaren irabazleak horma-irudia egiteko zuzendaritza teknikoaren ardura izango du. Hormairudia 2021ko maiatza egingo da.

Beharrezko material, aldamio, lizentzia eta gainerako gastu guztiak Mendibile Jauregia Elkarteak ordainduko ditu.

Proiektuaren irabazleak lana margotzeko laguntzailerik behar izanez gero, Pintura Masterreko praktiketako ikasleak hartuko dira.

12. OINARRIAK ONARTZEA

Lehiaketan parte hartzeak oinarri hauek eta epaimahaiak aurreikusita ez dauden arazoak edo egoerak konpontzeko hartzen dituen erabakiak onartzea eta ados egotea dakar.

Oinarri hauetan aurreikusita ez dagoen edozein egoera lehiaketako antolakuntzak ebatziko du egokien deritzon moduan.

13. KONTSULTAK

Komisarioak: Alan Josue Nickel Mera

Edozein kontsultatarako:

Email: alan_niki@hotmail.com

Tlf: 608 205 549

Concurso – Proyecto y ejecución del Mural 2021

Publicado en eventos, Exposiciones, Prensa, TXOKO MENDIBILE el Jueves, 18 marzo 2021

CONCURSO MURAL LEIOA-CAST 2021

CONCURSO PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA PRIMERA PARTE DEL MURAL ”Txakoli Etxea”,PROMOVIDO POR LA ASOCIACIÓN MENDIBILE JAUREGIA DE LEIOA.

Con la colaboración del Máster en Pintura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea y el Ayuntamiento de Leioa.

La Asociación Mendibile Jauregia de Leioa convoca el presente concurso, en base a los objetivos marcados por la Asociación y al objeto de promocionar el arte y la cultura más joven.

1. PARTICIPANTES

El presente concurso está abierto al alumnado matriculado oficialmente en la Universidad del País Vasco, facultad de Bellas Artes en el curso 2020/2021. Así como aquellos estudiantes que hayan finalizado sus estudios en la citada Facultad y Universidad, en un plazo no superior a 10 años.

No podrán presentarse al presente concurso, a pesar de cumplir con los requisitos anteriores, el autor o los autores que hayan ganado en la última convocatoria del presente concurso.

2. MODALIDAD

Concurso abierto para un proyecto de mural a ejecutar sobre los muros bajos del Palacio Mendibile de Leioa, Bo Mendibile 42. Junto con las bases se acompañan fotografías de los muros, señalando las zonas donde se ejecutará la obra mural.

3. TEMA

El tema para la presente edición es libre, pero se valorará positivamente en el concurso tener en cuenta el carácter de ”TXAKOLI ETXEA de Bizkaia” del edificio.

4. INSCRIPCIONES

Los proyectos se presentarán obligatoriamente identificados con el nombre y apellido del autor o autora en el anverso de la obra, nunca en la parte anterior de la misma. Las obras a concurso deberán incluir obligatoriamente un título de proyecto para facilitar su identificación.

Se entregarán sobre papel de tamaño máximo A2 y montadas sobre soporte rígido (cartón pluma), terminadas tal y como van a ser expuestas.

Las obras irán acompañadas de una fotocopia del resguardo de matrícula del curso 2020/2021 o en su caso de certificado de finalización de estudios. Ambos en sobre cerrado, anotando en el exterior de éste el título elegido, y el nombre y apellido del autor o autora con su número de contacto telefónico.

5. PLAZO DE PRESENTACIÓN

El plazo de presentación de los trabajos será desde el lunes 22 de marzo de 2021 hasta el viernes 14 de abril de 2021, ambos inclusive. El horario de entrega será de 12:00h a 13:00h y de 17:00h a 19:00h de martes a viernes en Mendibile Jauregia (Leioa) y de 12:00h a 14:00 de lunes a viernes en la conserjería de la Facultad de Bellas Artes UPV/EHU (Leioa).

6. JURADO

El jurado estará compuesto por 5 personas, y formarán parte del mismo representantes de la Universidad UPV/EHU, Asociación Mendibile Jauregia y Ayuntamiento de Leioa.

7. SELECCIÓN DE OBRAS

El jurado seleccionará entre los proyectos presentados los que se admiten a concurso, con los que se abrirá una exposición en el Palacio Mendibile de Leioa durante los meses de abril y de mayo de 2021 en la Sala de Exposiciones de Mendibile Jauregia.

8. FALLO DEL JURADO

El fallo del jurado será público e irrevocable y tendrá lugar el 16 de abril a las 13:00h en el Palacio Mendibile Jauregia de Leioa. Para tal efecto se celebrará una rueda de prensa en las instalaciones del Palacio.

El jurado, si así lo estimara, se reserva el derecho de dejar desierto el premio.

9. PLAZO DE RETIRADA DE OBRAS SELECCIONADAS PARA LA EXPOSICIÓN Y NO PREMIADAS

El plazo de retirada de los proyectos no seleccionados, así como de los expuestos y NO PREMIADOS, será desde el 07/06/2021 hasta el 11/06/2021 en el propio Palacio de Mendibile Jauregia de Leioa. Finalizado dicho plazo, la organización no se responsabiliza de la entrega de los originales presentados.

El horario de recogida será de 12:00h a 13:00h y de 17:00h a 19:00h.

10. PREMIO

El premio económico irá a cargo de la Asociación Mendibile Jauregia de Leioa. La cuantía del premio a la mejor obra y proyecto mural será de TRES MIL (3.000) EUROS. Este premio se materializará en dos pagos; uno primero por MIL QUINIENTOS (1.500) EUROS, que se hará efectivo en el acto de lectura y entrega de premio, y el segundo pago de MIL QUINIENTOS (1.500) EUROS, que se abonará a la finalización de la ejecución del mural.

11. EJECUCIÓN DEL PROYECTO GANADOR

El ganador llevará a cabo la dirección técnica de la ejecución del mural, que se ejecutará durante el mes de mayo de 2021.

Todos los materiales necesarios: andamios, licencias y demás gastos de ejecución correrán a cargo de la Asociación Mendibile Jauregia.

A su vez, la asistencia para la realización de la obra, se podrá cubrir a elección del ganador del proyecto con estudiantes en prácticas del Máster de Pintura de la UPV/EHU.

12. ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La participación en este concurso implica la plena conformidad y aceptación de las presentes bases y de las decisiones que se tomen por parte del jurado para resolver aquellos problemas o situaciones no previstas.

Cualquier situación que no esté contemplada en estas bases, los organizadores la dirimirán del modo que estimen como el más conveniente.

13. CONSULTAS

Comisario: Alan Josue Nickel Mera.

Cualquier consulta al respecto, deberá hacerse en:

Correo electrónico: alan_niki@hotmail.com

Tfno. 608 205 549

 

Turismo de Bizkaia. Reserva Bilbao Bizkaia + de 300 Actividades (Video)

Publicado en eventos, Prensa, TXOKO MENDIBILE el Miércoles, 15 julio 2020

Video de campaña “Reserva Bilbao Bizkaia, mas de 300 actividades”

 

 

WhatsApp Image 2020-07-15 at 11.21.40

WhatsApp Image 2020-07-15 at 11.25.48

Mendibile en el Correo. Un brindis por el arte. (Concurso Mural)

Publicado en eventos, Exposiciones, Prensa, TXOKO MENDIBILE el Viernes, 26 junio 2020

Captura de pantalla 2020-06-29 a las 18.06.49

Mendibile en Deia. Un dios golfo y un viejo sátiro (Concurso Mural)

Publicado en eventos, Exposiciones, Prensa, TXOKO MENDIBILE el Viernes, 26 junio 2020

Captura de pantalla 2020-06-29 a las 18.03.04

Mendibile Jauregiak Pablo Astrain eta Pablo Zabaletaren horma-irudia estreinatuko du

Publicado en eventos, Prensa, TXOKO MENDIBILE el Miércoles, 24 junio 2020

Mendibile Jauregiak Pablo Astrain eta Pablo Zabaletaren horma-irudia estreinatuko du

 

● ”Elkarrizketak tenpluan” izeneko proiektua, Leioa jauregiaren behekaldean gauzatutakoa, Bizkaiako Txakolina Jatorrizko Izendapenaren egoitzan, mitologian inspiratzen da.
● Ekitaldian zehar 2019.eko urtaldiko txakolin instituzionalarenkin egingo da topa lehen aldiz, Elorriko Elizalde upategiak sortua.

 

Mendibile Jauregia Elkarteak (Bizkaiko Foru Aldundia, Leioako Udala eta
Bizkaiko Txakolina Jatorrizko Izendapena), Universidad del País Vasco /
Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederretako Fakultateko Pintura
Masterraren (EHU/UPV) laguntzarekin, “Elkarrizketak tenpluan” horma-
irudia estreinatuko du ostegunean, Pablo Astrain eta Pablo Zabalak
egoitzaren behekaldean egindakoa, 6. Lehiaketa artistikoa irabazi eta
gero.
Pablo Astrainek eta Pablo Zabalak osteguna ekainaren 25ean, Leioako
zaindariaren jaiean, “Elkarrizketak tenpluan” lana aurkeztuko dute, Mendibile
Jauregiaren behekaldeko horman egindakoa eta 6. horma-irudi lehiaketako
irabazle izan zena.
Pablo Astrain eta Pablo Zabalaren horma-irudiaren estreinaldi ekitaldian
Leioako alkatea, Iban Rodríguez Etxeberria; sustapen eta garapen
ekonomikoko zinegotzia, Javier Atxa; Behargintza Leioako arduraduna, Zuriñe
Urrestarazu; Anton Txapartegi, Bizkaiko Txakolina Jatorrizko Izendapeneko
idazkari teknikoa; Mendibile Jauregia Elkarteko kide Aritza Antolinez; Euskal
Herriko Unibertsitateko Arte Ederren Fakultateko zaharrena, Arantza Lauzirika;
eta pinturako masterreko zuzendaria Txus Meléndez.

 

Mendibile Jauregiko horma-irudi berriaren estreinaldia 2019ko urtaldiko
txakolin instituzionalarekin topa egingo den lehen ekitaldia izango da. Elorrioko
Elizalde upategiak sortutakoa, ardo hau martxoan ateak itxita egindako
dastaketa batean aukeratu zen pandemiarengatik.
Pablo Astrain eta Pablo Zabalaren horma-irudia, “Elkarrizketa tenpluan”
izenburua duena, mitología greziarreko historian oinarrituta dago. Dionisio,
ugalkortasun eta ardoaren jainkoa eta erotasun erritual eta extasiaren
inspirazio, Sileno irakaslearekin hitz egiten du tenpluan. Gizonezko lizuna,
gehiegizko alkoholak dohain profetikoak eta iragan eta etorkizun ezezaguna
ikusteko gaistasuna ematen zion alkoholzalea. Elkarrizketa Midas erregeak
Sileno harrapatuta izan duenean burutzen da, ikutzen duen guztia urre
bilakatzeko ahalmena lortzeko helburuarekin.
Ekitaldian zehar, Pablo Astrain eta Pablo Zabalari Mendibile Jauregiko
horma-irudiko saria emango zaie, 3.000 eurorekin esleitu dena. Gainera,
seigarren edizioko aipamen berezien esker onak emango dira. Aurten Raquel
del Val Ortegaren “Txakolinaren ametsa”; Itxaso Navarro Celestinoren “Amaren
majas oihaca”; eta June Monroy Díaz de Isla eta Anna Pejo Iranzo ren
“Esentzia” lanei.

Mendibile Jauregia inaugurará este jueves el nuevo mural de Pablo Astrain y Pablo Zabala

Publicado en eventos, Prensa, TXOKO MENDIBILE el Miércoles, 24 junio 2020

Mendibile Jauregia inaugurará este jueves el nuevo mural de Pablo Astrain y Pablo Zabala.

● Su proyecto “Conversación en el templo”, desarrollado en los bajos del palacio de Leioa, sede de la Denominación de Origen Txakoli de Bizkaia, tiene una inspiración mitológica

● Durante el evento se brindará por primera vez con el txakoli institucional de la añada 2019, que está elaborado por la bodega Elizalde de Elorrio

 

La Asociación Mendibile Jauregia (Diputación Foral de Bizkaia,
Ayuntamiento de Leioa y D.O. Txakoli de Bizkaia), en colaboración con el
Máster de Pintura de la Facultad de Bellas Artes por la Universidad del
País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU/UPV), inaugurará este
jueves la obra mural “Conversación en el templo”, realizada por Pablo
Astrain y Pablo Zabala en los bajos de su sede, tras ganar la 6ª edición de
este concurso artístico.
Pablo Astrain y Pablo Zabala presentarán este jueves 25 de junio, en el
marco de las fiestas patronales de Leioa, su obra “Conversación en el templo”,
realizada sobre los muros bajos de Mendibile Jauregia, y que fue seleccionada
como ganadora de la 6ª edición del concurso mural.
El acto de inauguración del nuevo mural de Pablo Astrain y Pablo Zabala
contará con la presencia del alcalde de Leioa, Iban Rodríguez Etxebarria, el
concejal de promoción y desarrollo económico, Javier Atxa, la responsable de
Behargintza Leioa, Zuriñe Urrestarazu, Antón Txapartegi, secretario técnico de
la Denominación de Origen Bizkaiko Txakolina, el vocal de la Asociación
Mendibile Jauregia, Aritza Antolinez, la decana de la Facultad de Bellas Artes
de la Universidad del País Vasco, Arantza Lauzirika, y el director del master de
pintura, Txus Meléndez.
La inauguración del nuevo mural de Mendibile Jauregia será el primer
evento con el que se brindará con el txakoli institucional de la añada 2019.
Elaborado por la bodega Elizalde de Elorrio, este caldo fue seleccionado en
una cata a puerta cerrada en marzo por motivos de seguridad a causa de la
pandemia.
El mural de Pablo Astrain y Pablo Zabala, denominado “Conversación en
el templo”, está basado en una historia mitológica griega. Dionisio, dios de la
fertilidad y el vino e inspirador de la locura ritual y el éxtasis, dialoga en el
templo con el maestro Sileno. Un viejo sátiro, amante del alcohol al que el
exceso del vino confería virtudes proféticas y poderes para ver el pasado y el
futuro incierto. La conversación se desarrolla tras haber estado capturado
Sileno por el rey Midas, con el fin de obtener el poder de convertir en oro todo
lo que tocara.
Durante el evento, se entregará a Pablo Astrain y a Pablo Zabala el
premio del concurso mural de Mendibile Jauregia, que está dotado de 3.000
euros. Además, se darán los reconocimientos a las menciones especiales de la
sexta edición. Este año recayeron en Raquel del Val Ortega con su proyecto
“Ensoñación del txakoli”; Itxaso Navarro Celestino con su obra “Amaren majas
oihaca”; y June Monroy Diaz de Isla y Anna Pejo Iranzo con su obra “Esentzia”.

Entrevista Deia al Chef Gorka Maiztegui

Publicado en Prensa, TXOKO MENDIBILE el Viernes, 28 febrero 2020

 

Gorka Maiztegi, el hombre orquesta del txakoli

MAIZTEGI MANEJA LOS SECRETOS CULINARIOS MEJOR GUARDADOS DE LOS VASCOS. POR ESO, PRIMERO POPULARIZÓ LOS TXOKOS Y AHORA REGENTA EL EVEREST DEL BLANCO VIZCAINO

EN el templo de Bizkaiko Txakolina oficia Gorka Maiztegi, un dinamizador de este caldo e impulsor de actividades que giran en torno a la joya de la corona. Y eso que él iba para químico, pero como las ciencias no eran lo suyo, prefirió la alquimia de la cocina. En la actualidad es el maestro de ceremonias del Mendibile Jauregia, un auténtico centro de interpretación del txakoli vizcaino. Allí, Maiztegi se lleva a veces alguna sorpresa. “Todavía hay gente que pide txakoli de Gipuzkoa porque hay mucha costumbre, aunque cada vez menos, eso sí. Sobre todo porque aquí tenemos gran variedad de txakolis de mucha calidad. Quizá el de Getaria sea más fácil de beber en principio, igual más fresco… pero hay que pedir txakoli vizcaino porque hay tantos que puedes encontrar el que más te guste. Nosotros tenemos 25 diferentes”, se jacta.

Artesanía pura bajo el influjo del Cantábrico, este vino ya se ha hecho mayor y marida con la alta gastronomía. “Se trabaja muy bien. Se está abriendo a otros mercados y está gustando mucho”, declara.

Precursor hace ya 16 años de un nuevo concepto de restauración basado en los tradicionales txokos y sociedades gastronómicas pero abiertas al público en general a través del Txoko Piperrak, hace ocho años se incorporó a la gestión del restaurante de Mendibile Jauregia. Aquí se ha convertido en un auténtico activista del txakoli ya que promueve toda la cultura vinculada a esta denominación de origen a través de un programa de actividades junto a la D.O. Txakoli de Bizkaia, la Diputación Foral y el Ayuntamiento de Leioa.

Gracias a su difusión, este vino sigue abriéndose camino y haciéndose un hueco en el mercado internacional. Porque contar con inmejorables viñedos, la mejor uva y el mejor caldo no sirve si no se promociona y no se le garantiza la presencia en los mercados. Y ahí esta siempre la mano de Maiztegi. Por ejemplo, en la organización del concurso mural, en colaboración con el Máster de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de la UPV, que adornan los muros del palacio con temas relacionados con esta bebida. “La cosecha del año pasado anduvo por el millón novecientos mil litros. Es difícil crecer porque el territorio tampoco es muy grande. Pero para poder exportar hay que aumentarla un poquito”. Y es que aunque la mayor parte de la producción se vende en el mercado local, “se está abriendo a países como EE.UU. o México, porque el particular clima de nuestro territorio da una extraordinaria calidad y personalidad al producto”, precisa.

Maiztegi también está detrás de las exhibiciones deportivas de herri kirolak o moviendo los hilos de muestras pictóricas o de exposiciones escultóricas. Y acostumbra a mezclar gastronomía y cultura a través de conciertos musicales durante las celebraciones vinculadas al txakoli como Branque y Txakolibier.

Bebida en auge donde las haya, reconoce la competencia con su primo hermano de Getaria. “Cada uno debe buscar su propio hueco. Pero la competencia no está solo en el txakoli guipuzcoano, también en otros blancos de Rioja. Como la nuestra es una denominación pequeña, y no puede competir en cantidad está obligada a elaborar vinos de gran calidad”, asegura. Y por supuesto nada de chacolí de Burgos. “El nuestro es un vino que se hace con una uva que es la hondarrabi y en una zona geográfica determinada. Así que si se hace en otro lugar, desde luego no podrá ser txakoli”.

https://www.deia.eus/vivir-on/historias-de/2020/02/27/hombre-orquesta-txakoli–historias/1020759.html

Captura de pantalla 2020-06-29 a las 17.41.46

Mención de Mendibile en Deia

Publicado en eventos, Prensa, TXOKO MENDIBILE el Lunes, 24 febrero 2020

Captura de pantalla 2020-06-29 a las 17.46.42

En marcha el concurso del mural del palacio Mendibile.

Imagen Completa: 2020 02 24 DEIA – Mendibile Jauregia

2020. Urteko horma-irudia egiteko lehiaketa

Publicado en eventos, Exposiciones, Prensa, TXOKO MENDIBILE el Miércoles, 12 febrero 2020

CONCURSO MURAL 2020 EUS-JPG

“TxakolinEtxea” HORMA-PINTURAREN LEHEN ZATIAREN PROIEKTURAKO ETA HORI AURRERA ERAMATEKO LEHIAKETA, LEIOAKO MENDIBILE JAUREGIA ELKARTEAK SUSTATUA.

 

Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederren Fakultateko Pintura Masterraren eta Leioako Udalaren kolaborazioarekin.

Leioako Mendibile Jauregia Elkarteak lehiaketa honen deialdia egiten du, Elkarteak zehaztutako helburuak oinarri, arte eta kulturarik gazteena sustatzeko xedez.

 

1. PARTE HARTZAILEAK

Lehiaketa hau irekita dago Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederren Fakultatean, 2019/2020. ikasturtean, matrikulatuta dauden ikasleentzat, baita aipatutako fakultatean ikasketak amaitu dituztenentzat ere, oraindik ez badira hamar urte baino gehiago igaro ikasketak amaitu zituztenetik.

Aurreko baldintzak betearren, azken deialdian irabazlea suertatutako egileak ezingo du aurtengo deialdian aurkeztu.

 

2. MODALITATEA

Leioako Mendibile Jauregiko (Mendibile 42) behe hormetan pintatzeko den horma-irudi proiekturako lehiaketa irekia. Oinarriekin batera, hormen argazkiak doaz, zehaztuz horma-irudia zein zonaldetan egin behar den.

 

3. GAIA

Edizio honetarako gaia librea da, baina positiboki baloratuko da eraikina Bizkaiko TXAKOLIN ETXEA dela aintzat hartzea.

 

4. IZEN-EMATEAK

Proiektuetan, nahitaez agertu behar da autorearen izena eta abizena. Hauek egongo dira proiektuaren atzeko aldean, inoiz ere proiektuaren aurreko aldean Lehiaketara aurkeztuko diren lanek, nahitaez, proiektuaren izenburu bat eduki behar dute identifikazioa errazteko.

Lanak paperean aurkeztuko dira (A2 tamainakoak askoz jota) eta euskarri zurrunean (kartoi-luman) montatuta. Aurkeztuko dira erakusgai jarriko diren moduan.

Lanekin batera, 2019/2020. ikasturteko matrikulari dagokion frogagiriaren fotokopia erantsiko da, edo hala badagokio, ikasketak amaitu izanaren ziurtagiria. Gutun-azal itxian aurkeztu beharko dira biak, eta gutun-azalaren kanpoaldean, izenburua eta autorearen izen-abizenak jarri beharko dira, harremanetarako telefono zenbaki batekin.

 

5. AURKEZTEKO EPEA

Lanak aurkezteko epea 2020ko otsaliaren 17tik martxoaren 6ra izango da, biak barne. Leioako Mendibile Jauregiko ordutegia lanak entregatzeko: asteartetiklarunbatera, 12:00-13:00 eta 17:00-19:00. Horrez gain, Leioako UPV/EHUko Arte Ederren Fakultateko atezaintzan ere entregatu ahal izango dira lanak, astelehenetik ostiralera, 12:00etatik 14:00etara.

 

6. EPAIMAHAIA

Bost pertsonez osatuta egongo da epaimahaia: UPV/EHUko ordezkariak, Mendibile Jauregia Elkarteko ordezkariak eta Leioako Udalekoak.

 

7. LANAK HAUTATZEA

Epaimahaiak aukeratuko du, aurkeztutako lanen artean, lehiaketarako zeintzuk onartzen diren. Lan horiekin, erakusketa egingo da Leioako Mendibile Jauregiko erakusketa aretoan, 2020ko martxoan eta apirilean zehar.

 

8. EPAIMAHAIAREN ERABAKIA

Erabakia publikoa eta atzeraezina da, eta martxoaren 13ko 13:00etan emango da, Leioako Mendibile Jauregian. Horretarako, prentsaurrekoa egingo da Jauregiko instalazioetan.

Epaimahaiak, hala baderitzo, lehiaketa saririk gabe uztea eskubidea du.

 

9. ERAKUSKETARAKO HAUTATUAK IZANDIREN BAINA SARIRIK JASO EZ DUTEN LANAK ERRETIRATZEKO EPEA

Erakusketarako hautatuak izanik SARIRIK JASO EZ duten proiektuak erretiratzeko epea 2019ko maiatxaren 11etik 17era bitartekoa izango da, Mendibile Jauregian bertan. Epea igarota, antolakuntzak ez du ardurarik hartuko aurkeztutako originalak entregatzeko.

Oharra: lanak hartzeko ordutegia 12:00-13:00 eta 17:00-19:00 izango da.

 

10. SARIA

Sari ekonomikoa Leioako Mendibile Jauregia Elkarteak ordainduko du. Lanik eta horma-irudi proiekturik onenerako saria HIRU MILA (3.000) EUROKOA izango da.

Saria bi epetan ordainduko da: lehen MILA ETA BOSTEHUN (1.500) EUROAK saria irakurri eta entregatzeko ekitaldian ordainduko dira.

Bigarren MILA ETA BOSTEHUN (1.500) EUROAK horma-irudia amaitutakoan ordainduko dira.

 

11. PROIEKTU IRABAZLEA AURRERA ERAMATEA

Proiektuaren irabazleak horma-irudia egiteko zuzendaritza teknikoaren ardura izango du. Horma-irudia 2020ko apirilean egingo da.

Beharrezko material, aldamio, lizentzia eta gainerako gastu guztiak Mendibile Jauregia Elkarteak ordainduko ditu.

Proiektuaren irabazleak lana margotzeko laguntzailerik behar izanez gero,  Pintura Masterreko praktiketako ikasleak hartuko dira.

 

12. OINARRIAK ONARTZEA

Lehiaketan parte hartzeak oinarri hauek eta epaimahaiak aurreikusitaez dauden arazoak edo egoerak konpontzeko hartzen dituen erabakiak onartzea eta ados egotea dakar.

Oinarri hauetan aurreikusita ez dagoen edozein egoera lehiaketako antolakuntzak ebatziko du egokien deritzon moduan.

 

13. KONTSULTAK

Komisarioak: Marcos Castanedo

Edozein kontsultatarako:

Email: concurso.mural.mendibile@gmail.com

Tlf:639 048 030

 

e25d04c4-f5dd-40cd-b63c-6443508f47b9 41defea5-5314-420a-9b5c-a20405091c36 5758eb16-3a9f-4db3-b591-61a5673d1975

Concurso – Proyecto y ejecución del Mural 2020

Publicado en eventos, Exposiciones, Prensa, TXOKO MENDIBILE el Miércoles, 12 febrero 2020

CONCURSO MURAL 2020 ES-JPG

 

 

 

CONCURSO PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA PRIMERA PARTE DEL MURAL ”Txakoli Etxea”,PROMOVIDO POR LA ASOCIACIÓN MENDIBILE JAUREGIA DE LEIOA.

 

Con la colaboración del Máster en Pintura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea y el Ayuntamiento de Leioa.

La Asociación Mendibile Jauregia de Leioa convoca el presente concurso, en base a los objetivos marcados por la Asociación y al objeto de promocionar el arte y la cultura más joven.

 

1. PARTICIPANTES

El presente concurso está abierto al alumnado matriculado oficialmente en la Universidad del País Vasco, facultad de Bellas Artes en el curso 2019/2020. Así como aquellos estudiantes que hayan finalizado sus estudios en la citada Facultad y Universidad, en un plazo no superior a 10 años.

No podrán presentarse al presente concurso, a pesar de cumplir con los requisitos anteriores, el autor o los autores que hayan ganado en la última convocatoria del presente concurso.

 

2. MODALIDAD

Concurso abierto para un proyecto de mural a ejecutar sobre los muros bajos del Palacio Mendibile de Leioa, Bo Mendibile 42. Junto con las bases se acompañan fotografías de los muros, señalando las zonas donde se ejecutará la obra mural.

 

3. TEMA

El tema para la presente edición es libre, pero se valorará positivamente en el concurso tener en cuenta el carácter de ”TXAKOLI ETXEA de Bizkaia” del edificio.

 

4. INSCRIPCIONES

Los proyectos se presentarán obligatoriamente identificados con el nombre y apellido del autor o autora en el anverso de la obra, nunca en la parte anterior de la misma. Las obras a concurso deberán incluir obligatoriamente un título de proyecto para facilitar su identificación.

Se entregarán sobre papel de tamaño máximo A2 y montadas sobre soporte rígido (cartón pluma), terminadas tal y como van a ser expuestas

.

Las obras irán acompañadas de una fotocopia del resguardo de matrícula del curso 2019/2020 o en su caso de certificado de finalización de estudios. Ambos en sobre cerrado, anotando en el exterior de éste el título elegido, y el nombre y apellido del autor o autora con su número de contacto telefónico.

 

5. PLAZO DE PRESENTACIÓN

El plazo de presentación de los trabajos será desde el lunes 17 de febrero de 2020 hasta el viernes 6 de marzo de 2019, ambos inclusive. El horario de entrega será de 12:00h a 13:00h y de 17:00h a 19:00h de martes a viernes en Mendibile Jauregia (Leioa) y de 12:00h a 14:00 de lunes a viernes en la conserjería de la Facultad de Bellas Artes UPV/EHU (Leioa).

 

6. JURADO El jurado estará compuesto por 5 personas, y formarán parte del mismo representantes de la Universidad UPV/EHU, Asociación Mendibile Jauregia y Ayuntamiento de Leioa.

 

7. SELECCIÓN DE OBRAS

El jurado seleccionará entre los proyectos presentados los que se admiten a concurso, con los que se abrirá una exposición en el Palacio Mendibile de Leioa durante los meses de marzo y de abril de 2020 en la Sala de Exposiciones de Mendibile Jauregia.

 

8. FALLO DEL JURADO

El fallo del jurado será público e irrevocable y tendrá lugar el 13 de marzo a las 13:00h en el Palacio Mendibile Jauregia de Leioa. Para tal efecto se celebrará una rueda de prensa en las instalaciones del Palacio.

El jurado, si así lo estimara, se reserva el derecho de dejar desierto el premio.

 

9. PLAZO DE RETIRADA DE OBRAS SELECCIONADAS PARA LA EXPOSICIÓN Y NO PREMIADAS

El plazo de retirada de los proyectos no seleccionados, así como de los expuestos y NO PREMIADOS, será desde el 11/05/2018 hasta el 17/05/2018 en el propio Palacio de Mendibile Jauregia de Leioa. Finalizado dicho plazo, la organización no se responsabiliza de la entrega de los originales presentados.

El horario de recogida será de 12:00h a 13:00h y de 17:00h a 19:00h.

 

10. PREMIO

El premio económico irá a cargo de la Asociación Mendibile Jauregia de Leioa. La cuantía del premio a la mejor obra y proyecto mural será de TRES MIL (3.000) EUROS. Este premio se materializará en dos pagos; uno primero por MIL QUINIENTOS (1.500) EUROS, que se hará efectivo en el acto de lectura y entrega de premio, y el segundo pago de MIL QUINIENTOS (1.500) EUROS, que se abonará a la finalización de la ejecución del mural.

 

11. EJECUCIÓN DEL PROYECTO GANADOR

El ganador llevará a cabo la dirección técnica de la ejecución del mural, que se ejecutará durante el mes de abril de 2020.

Todos los materiales necesarios: andamios, licencias y demás gastos de ejecución correrán a cargo de la Asociación Mendibile Jauregia.

A su vez, la asistencia para la realización de la obra, se podrá cubrir a elección del ganador del proyecto con estudiantes en prácticas del Máster de Pintura de la UPV/EHU.

 

12. ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La participación en este concurso implica la plena conformidad y aceptación de las presentes bases y de las decisiones que se tomen por parte del jurado para resolver aquellos problemas o situaciones no previstas.

Cualquier situación que no esté contemplada en estas bases, los organizadores la dirimirán del modo que estimen como el más conveniente.

 

13. CONSULTAS

Comisario: Marcos Castanedo

Cualquier consulta al respecto, deberá hacerse en:

Correo electrónico: concurso.mural.mendibile@gmail.com

Tlf: 639 048 030

 

Fachada a pintar este año

41defea5-5314-420a-9b5c-a20405091c36 e25d04c4-f5dd-40cd-b63c-6443508f47b9 5758eb16-3a9f-4db3-b591-61a5673d1975

Mención Ayuntamiento Leioa del Concurso de Murales “Txakoli Etxea”

Publicado en eventos, Exposiciones, Prensa, TXOKO MENDIBILE el Jueves, 6 febrero 2020

Mención en el Ayuntamiento de Leioa

https://issuu.com/leioa/docs/leioa200__web_

Captura de pantalla 2020-06-29 a las 17.54.40

OYE Radio en directo desde Mendibile

Publicado en eventos, Prensa, TXOKO MENDIBILE el Lunes, 13 enero 2020

Un dia mas emitimos radio en directo con este equipazo. No os perdais todo los viernes la tertulia del Athletic en Oye Radio! Alberto Santacruz (Oye Athletic), Fran Rodríguez (Cantera Deportiva), Aitor Pérez (Mediaset), Aitor Martínez (Deia), Sergio R. Viñas (El Mundo) y Javier Cotrino (entrenador).

oye

Txakolibier Festa VII edición – Fotos Resumen (octubre 2019)

Publicado en eventos, Prensa, TXOKO MENDIBILE el Lunes, 28 octubre 2019

74450303_2242349225869903_874963474751422464_n

73342450_2240238189414340_8488084420442456064_n

72684889_2240598999378259_1334407095751016448_n

72711187_2241327615972064_627979520674103296_n

73311510_2241327712638721_3894198417231970304_n

74380914_2241327632638729_6833010792879620096_n

75521643_2240599019378257_1735399944178630656_n

73497818_2241328839305275_6940608850449924096_n

75210214_2241328779305281_3238491176105410560_n

Todos los viernes “La tertulia del Athletic” en Oye Radio

Publicado en eventos, Prensa, TXOKO MENDIBILE el Viernes, 11 octubre 2019

Un viernes más hacemos radio en Mendibile con la tertulia del Athletic. Los invitados de hoy han sido Aitor Pérez de Mediaset, Juanma Velasco de Marca, Fran Rodríguez de Cantera Deportiva y Javier Cotrino (entrenador). Os esperamos el próximo viernes con unos txakolis.

WhatsApp Image 2019-10-11 at 17.06.59

Evento Celebra! en el BEC (2019)

Publicado en eventos, Prensa, TXOKO MENDIBILE el Miércoles, 2 octubre 2019

Este año Mendibile participa en CELEBRA!

Nos podéis encontrar entre el 4 y 6 de octubre en el pabellon 2 del Bilbao Exhibition Centre (BEC)

Allí os informaremos para celebrar vuestra boda, comunión o cumpleaños en Mendibile. Si no tenéis tiempo para acudir también podéis llamarnos al 688 710 775 o escribir a eventos@mendibilejauregia.com

71785118_2182700735168086_7624983202980954112_n

La tertulia del Athletic con Isma Urtubi

Publicado en eventos, Prensa, TXOKO MENDIBILE el Sábado, 14 septiembre 2019

Como ya es costumbre volvemos a emitir radio desde Mendibile.

En esta ocasión en la Tertulia del Athletic hemos tenido un invitado muy especial. Ismael Urtubi, ex jugador del Athletic y ganador de las últimas ligas en los 80.

mendi radio

Presentación del 5º Mural “Pisa con Arte” del artista Javier Moure

Publicado en eventos, Exposiciones, Prensa, TXOKO MENDIBILE el Miércoles, 3 abril 2019

Hoy 3 de Abril a la 13:00h se presenta al publico el mural premiado en la 5º edición que ha sido diseñado por Javier Moure en los muros del palacio Mendibile.

 

mural mendibile 2019

Javier Moure gana el 5º concurso mural de Mendibile Jauregia

Publicado en eventos, Prensa, TXOKO MENDIBILE el Sábado, 16 marzo 2019

La Asociación Mendibile Jauregia (Diputación Foral de Bizkaia, Ayuntamiento de Leioa y D.O. Txakoli de Bizkaia), en colaboración con el Máster de Pintura de la Facultad de Bellas Artes por la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea  (EHU/UPV), ha otorgado el premio del 5º concurso mural al artista Javier Moure Gutiérrez. El ganador, además de lograr 3.000 euros, llevará la dirección técnica de la ejecución de su obra en los bajos del palacio en el próximo mes de abril.

Con su trabajo titulado “Pisa con arte”, premiado con 3.000 euros así como con la dirección técnica de la ejecución de su obra en los bajos del palacio durante el próximo mes de abril

La Asociación Mendibile Jauregia de Leioa ha otorgado al artista Javier Moure Gutiérrez el premio de la 5ª edición del concurso para del proyecto de mural con su proyecto “Pisa con arte”. El ganador, además del premio de 3.000 euros, ejecutará durante el próximo mes de abril su diseño sobre los muros bajos del palacio de Mendibile Jauregia.

Las cuatro ediciones anteriores fueron ganadas por los artistas Alba Rebollo, Pablo Astrain y Aritz Muguerza, que logró este reconocimiento en dos ocasiones

La obra finalizada de Javier Moure será presentada al público el día 3 de mayo coincidiendo con la fiesta “Branque” del txakoli de Leioa, que como todos los años se celebrará en el parque Mendibile todo el fin de semana. Este año se celebra 25 aniversario de la Denominación de Origen Bizkaiko Txakolina, por lo que la exposición del nuevo mural al público estará acompañado de diferentes actividades

 

El jurado de la 5ª edición del concurso mural también ha otorgado menciones especiales a los trabajos de Pablo Zabala, con su proyecto “Aroma”, y a Aritz Muguerza, con el diseño titulado  “Mahatsak mahaian”.

 

Las ediciones anteriores fueron ganadas por los artistas Alba Rebollo con su proyecto “Etxeko Ain”, Pablo Astrain con su pintura “Huella” y Aritz Muguerza, en dos ediciones, con sus trabajos “Mahatsa Bizirik” y “Bizkaiko Urre Koloreko Sekretua”.

Mr.PentlandClub en Radio 7 desde Mendibile

Publicado en eventos, Prensa, TXOKO MENDIBILE el Sábado, 16 marzo 2019

Radio 7 retransmitió ayer viernes desde Mendibile un programa dirigido por Alberto Santacruz con unos invitados muy especiales, la peña del Athletic en Londres Mr.PentlandClub junto con Juanma Velasco (Marca), Alfonso Herrán (As), Sergio R. Viñas (El Mundo) e Iñaki Benito (Agencia EFE).

WhatsApp Image 2019-03-15 at 16.08.59
En la foto: Gaizka Atxa (Presidente peña en Londres Mr.PentlandClub), Ismael Urtubi (ex jugador del Athletic) e Iñaki García (miembro peña Mr.PentlandClub)

La tertulia del Athletic

Publicado en eventos, Prensa el Sábado, 26 enero 2019

La tertulia del Athletic de este mes de enero con el tema “Análisis de las elecciones presidenciales “, con Alberto Santa Cruz “Oye Athletic”, “Uribe fm”, “Gorliz Irratia”… y como invitados de la prensa deportiva, Aitor Martínez “Deia”, Robert Basic “El Correo“, Aitor Pérez “Mediaset (Tele 5 y Cuatro)”, Sergio R. Viñas “El Mundo“ y Fran Rodríguez “Cantera Deportiva“.

50876726_1788819451222885_4451977401827590144_n 50625268_1788817864556377_8763938332934668288_n

Entrega de Premios Mendibile “Eskerrik Asko”

Publicado en eventos, Prensa, Sin categoría, TXOKO MENDIBILE el Viernes, 21 diciembre 2018

Mendibile Jauregia entrega el premio Eskerrik Asko a los cuatro clubs de jubilados de Leioa.

Mendibile Jauregiak Eskerrik Asko saria entregatuko die Leioako erretiratuen lau elkarteei.

Ochote Lur Maitea cantando en directo

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Los cuatro clubs de jubilados de Leioa premiados con Eskerrik Asko. Errekalde, Lamiako, Pinueta y Txorierri.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Paola Dapena de Sortarazi junto con Javier Atxa y Zuriñe Urrestarazu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

IV Leioako Txakolibier Festa – Menciones de Prensa

Publicado en eventos, Prensa el Lunes, 31 octubre 2016

●●● Diarios:
● Deia.com  (30/10/2016)   Ver noticia  

● Deia.com (27/10/ 2016)  Ver noticia  

● Nervión (28/10/2016)  Ver noticia 

● Hiruka.tok-md.com  Ver diario

 

●●● Webs locales:
● Lariadelocio.es                        http://lariadelocio.es/iv-edicion-de-txakolibier-festaen-leioa/

● Bizkaia.eldesmarque.com     http://gipuzkoadigital.com/category/2016-donostia-san-sebastian/noticias-de-donostia-san-sebastian-gipuzkoa-euskadi/

● Musikazuzenean.com            http://musikazuzenean.com/e24733/melissa-and-the-jacks

● Allevents.in                               http://allevents.in/bilbao/concierto-en-mendibile-jauregia/352458688435198

 

●●● Webs de alimentación:
● Vinetur.com                              https://www.vinetur.com/2016102725945/vino-y-cerveza-se-unen-en-la-txakolibier-fest.html

 

●●● Otros Medios On Line:
● Sunotadeprensa.com

http://www.sunotadeprensa.com/es/actualidad/eventos/72283-mendibile-jauregia-organiza-en-leioa-la-4%C2%AA-txakolibier-festa-del-29-octubre-al-1-de-noviembre.html

● Presspeople.com
http://www.presspeople.com/nota/mendibile-jauregia-4-txakolibier-festa-antolatu

● Tusmedios.es
http://www.tusmedios.es/notas-de-prensa-actualidad/eventos/73937-mendibile-jauregia-organiza-en-leioa-la-4%C2%AA-txakolibier-festa-del-29-octubre-al-1-de-noviembre.html

● Globedia.com
http://es.globedia.com/mendibile-jauregia-organiza-leioa-txakolibier-festa-octubre-noviembre

http://es.globedia.com/mendibile-jauregia-txakolibier-festa-antolatu-leioan-urriaren-29tik-azaroaren-1era

● Transglobalfreepress.com
http://www.transglobalfreepress.com/manag/news/mendibile-jauregia-4-txakolibier-festa-antolatu-du-leioan-urriaren-29tik-azaroaren-1era-2186.html

http://www.transglobalfreepress.com/manag/news/mendibile-jauregia-organiza-en-leioa-la-4-txakolibier-festa-del-29-octubre-al-1-de-noviembre-2187.html

● Notaes.net

http://www.notaes.net/mendibile-jauregia-organiza-en-leioa-la-4a-txakolibier-festa.html

● Informacionenred.com
http://www.informacionenred.com/archives/mendibile-jauregia-4-txakolibier-festa-antolatu-du-leioan/#more-6301

http://www.informacionenred.com/archives/mendibile-jauregia-organiza-la-4a-txakolibier-festa-este-fin-de-semana-en-leioa/#more-6304

● Makemefeed.com

http://es.makemefeed.com/2016/10/28/vino-y-cerveza-se-unen-en-la-txakolibier-fest-4133328.html

Herri Kirolak 40 Aniversario

Publicado en eventos, Prensa el Jueves, 6 octubre 2016

13438790_849686681802838_5076077163577000912_n

 

El sábado 25 de junio a partir de las 19:00, Mendibile Jauregia homenajea a los harrijasotzailes Inaxio Perurena, Mikel Saralegi y Pedro Campos reconociendo su labor para la difusión del deporte rural vasco.
En la sede del Consejo Regulador de Bizkaiko Txakolina habrá exhibiciones de herri-kirokak y se presentará la nueva exposición de pinturas de los alumnos del Máster de Pintura de la UPV/EHU María Aparicio Villanueva y Aitor L. Iruregi, que han querido rendir homenaje a los 40 años de trayectoria de la Asociación Leioako Euskal Kirol Zaleak.
El Txoko de los 13 de Mendibile Jauregia realizará al mediodía un almuerzo conferencia centrado en los deportistas homenajeados y a las 20:00 habrá un concierto de música rock del grupo bilbaíno Hozten patrocinado por Cervezas La Salve, en el contexto de las fiestas de San Juan de Leioa. ¡Os esperamos!

LEIOAKO BRANKEAREN FESTA 2ª EDIZION

Publicado en eventos, Prensa el Jueves, 6 octubre 2016

13062026_816197408485099_8640652382964779565_n

 

 

Ven y disfruta con nosotros de la semana del Txakoli del 22 al 29 de abril en Mendibile Jauregia.

Por segundo año consecutivo tenemos el gusto de celebrar el Txakoli Eguna, presentación y degustación de la nueva cosecha del txakoli Denominación de Origen Bizkaiko Txakolina. Charlas Enológicas, Música, Deportes rurales, Exposiciones, Juegos y mucho más.

FIESTA DEL BRANQUE – LEIOAKO TXAKOLI FESTA (24,25 Y 26 DE ABRIL)

Publicado en eventos, Prensa el Lunes, 20 abril 2015

 

La Asociación Mendibile Jauregia, organiza este año los días 24, 25 y 26 de abril la I Edición de la Fiesta del Branque, LEIOAKO TXAKOLI FESTA, a celebrarse en el Parque Mendibile de Leioa y en el Palacio del mismo nombre, sede este último de la denominación Bizkaiko Txakolina y conocido por ser el Txakoli Etxea de Bizkaia.

Con esta fiesta la Asociación Mendibile Jauregia pretende dar el pistoletazo de salida a las actividades culturales, artísticas y de ocio que cada temporada y a partir de primavera y hasta finalizar el año la misma desarrolla en el Palacio Mendibile de Leioa. Así como hacer un homenaje a nuestro vino joven más preciado y con ello a todos los productores Txakolineros de Bizkaia que día a día y con esfuerzo están consiguiendo poner al txakoli de Bizkaia como un vino de referencia a nivel nacional e internacional. En este sentido destacar que en este último año vinos bajo la denominación Bizkaiko Txakolina ha conseguido entrar en la afamada lista internacional Parker con puntuaciones por encima de los 90 puntos, así como a nivel nacional en la prestigiosa lista Peñin.

La tradición del Branque, consistía en una rama de laurel que se colocaba en la fachada del caserío anunciando la llegada del nuevo txakoli, y que este ya estaba listo para beber.

Esta Fiesta nace con idea de implantarse en Leioa con carácter anual, recordándonos a todos que la primavera ha llegado y que el Joven txakoli está listo para consumir. Todo ello como continuación a la presentación que Bizkaiko Txakolina realiza todos los años del Txakoli del año, este año tendrá lugar el día 22 de abril en el Palacio de la Diputación Foral de Bizkaia.

 

“Ametsen bila” 100 años de la Euskal Selekzioa

Publicado en eventos, Exposiciones, Prensa el Sábado, 3 enero 2015

cartel CENTENARIO EUSKAL FUTBOL SELEKZIOAREN

 

El viernes 2 de Enero se inaugurò en Mendibile Jauregia la Exposición “Ametsen bila”, conmemorativa de los 100 años de la Euskal Selekzioa.

“Ametsen bila” hace un viaje a través de la historia mostrando diverso material recopilado desde 1915: camisetas, camisas, balones, banderines, botas, chándal, maqueta, colección de silbatos, libros y discos, documentos fotográficos,… .

La exposición cuenta con la colaboración de las Federaciones de fútbol de Bizkaia, Gipuzkoa, Catalunya y Cantabria; los clubes Athletic Club de Bilbao, S.D. Eibar, F.C. Barcelona y Real Madrid, asi como Astore.

Dicha exposición permanecerá abierta para el público hasta el viernes día 9 de enero, en horario de 13:00 – 19:00 de martes a domingos.

Mendibile Jauregia comprometido con la cultura vasca y el deporte.

GPS – Mendibile Jauregia

Publicado en eventos, Prensa el Jueves, 6 noviembre 2014

Por segunda edición consecutiva ha tenido lugar y de manera satisfactoria la Leioa’ko Txakolibier Festa 2014 en los jardines de Mendibile Jauregia. Niños y mayores han podido disfrutar de la gran oferta de actividades que se han propuesto para estos días, y deleitarse con la unión gastronómica entre Alemania y Euskadi, con todo el surtido de salchichas, cervezas alemanas, morcillas, txistorra y txakoli de bizkaia.

Un gran éxito, del cual estamos totalmente agradecidos a todas aquellas personas que nos han visitado durante este fin de semana y que invitamos a volver y participar en próximos eventos.

Un saludo muy fuerte

GPS Txakolibier Festa 2014

Equipo Mendibile Jauregia

Leioa´ko Txakolibier Festa – Mendibile Jauregia

Publicado en eventos, Prensa el Miércoles, 22 octubre 2014

cartel txakolibier festa.

 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES II EDICIÓN “LEIOAKO TXAKOLIBIER FESTA” 2014

Jueves 30 de octubre

18:00 a 20:00  Jornada de puertas abiertas en Mendibile Jauregia “Txakoli Etxea de Bizkaia”

(Exposición “18 Herri Kirolak” y Centro de Interpretación del Txakoli)

19:30 Recepción y Cata de Bienvenida

Brindis inaugural Asociación Mendibile Jauregia

(Diputación Foral de Bizkaia, Ayuntamiento de Leioa y Bizkaiko Txakolina)

20:00 Apertura de Carpas y Mini Feria de productos locales (txakoli, verduras, cerveza artesana…)

Musica Popular

 

Viernes 31 de octubre

12:00 a 20:00  Mini Feria de productos locales (txakoli, verduras, cerveza artesana…..)

12:00  a 24:00 Carpa del Txakolibier Festa

Musica Popular

12:00 a 14:00 y 18:00 a 20:00 Jornada de puertas abiertas en Mendibile Jauregia “Txakoli Etxea de Bizkaia”

(Exposición “18 Herri Kirolak” y Centro de Interpretación del Txakoli)

18:00 a 20:00 Animación Infantil “Juegos de Herri Kirolak para niños”

Cazaventuras (vehículos eléctricos)

20:00 a 21:30 Concierto “Te mamas & T’empapas”

 

Sabado 1 de noviembre

10:30 a 20:00 Mini Feria de productos locales (txakoli, verduras, cerveza artesana…..)

12:00  a 24:00 Carpa del Txakolibier Festa

Musica Popular

12:00 a 14:00 y 18:00 a 20:00 Jornada de puertas abiertas en Mendibile Jauregia “Txakoli Etxea de Bizkaia”

(Exposición “18 Herri Kirolak” y Centro de Interpretación del Txakoli)

11:30 a 13:30 y de 18:00 a 20:00 Animación infantil “juegos de Herri kirolak para niños”, Rotulación en directo del camión de aventuras de Cazaventuras.

13:30 Exhibición de Carro “Juegos de Iparralde”l

20:00 a 21:30 Concierto “The Associados”

 

Domingo 2 de noviembre

10:30 a 20:00  Mini Feria de productos locales (txakoli, verduras, cerveza artesana…..)

12:00 a 18:00 Carpa del Txakolibier Festa

Musica Popular

12:00 a 14:00 y 18:00 a 20:00 Jornada de puertas abiertas en Mendibile Jauregia “Txakoli Etxea de Bizkaia”

(Exposición “18 Herri Kirolak” y Centro de Interpretación del Txakoli)

12:00 a 18:00 Concetración de ESCARABAJOS y GOGGOMOBILES

11:00 a 13:00 Animación infantil “juegos de Herri kirolak para niños”, Terminación de la Rotulación en directo del camión de aventuras de Cazaventuras.

13:00 Concierto Rock clasicos

 

  • Jornada de puertas abiertas  en Mendibile Jauregia “Txakoli Etxea de Bizkaia”, durante esta visita guiada y gratuita, abriremos las puertas del caserio Mendibile a todo el que quiera conocerlo, hablaremos de su historia, visitaran la exposición “18 Herri Kirolak” en donde podran ver las 18 modalidades del Herrikirolak, además de los cuadros realizados por el artista Ekaitz Obeso, gracias al convenio firmado con el Master de Bellas Artes de la UPV-EHU, CATARAN TXAKOLI y visitaran el Centro de Interpretación del Txakoli.
  • Mini Feria de productos locales, se abriran al público durante el TxakoliBier Festa, cinco puestos,  verduras y productos con label, Txakoli, Cervezas Artesanas, de embutido Alemanes y de Euskadi y uno de productos ecológicos,
  • Animación Infantil, cada día será diferente, así habra globoflexia y malabarismos, teatro infantil, juegos de magia, kareoke.
  •  Herri  Kirolak, disfrutaremos de una exhibición de Juegos de Iparralde a cargo de Joxe Lapazaran y otros campeones de Euskadi, además se realizaran juegos de Herri kirolak con material especifico para los más pequeños.
  • Conciertos, el viernes, sabado y domingo mañana, disfrutaremos de un conciertos de rock a cargo de grupos locales, destacar a “Te mamas & T’empapas” grupo encabezado por Iñaki Uranga  vocalista de “El Consorcio”, ademas de el “The Associados” formado por componentes de”ITOIZ” y “Shisha Pangma”
  • Concentración de Escarabajos y Goggomobiles, el domingo 2 de noviembre disfrutaremos de estos vehículos con historia, uno el Escarabajo un clasico de los coches alemanes  y otro el Goggomobil  primer coche fabricado en Mungia con licencia Alemana, dos joyas del motor.
  • Carpa del Txakolibier Festa, en ella podremos disfrutar y compartir las mejores cervezas bavaras y los mejores Txakolis de Bizkaia, sin olvidarnos de las salchichas, txistorra, codillo, morcilla….. Un placer gastronómico que une culturas.

 

 

Horma-irudi Lehiaketa Mendibile Jauregia

Publicado en eventos, Prensa el Miércoles, 22 octubre 2014

mural euskera-page-001 (1)

“Txakolin Etxea” HORMA-PINTURAREN LEHEN ZATIAREN PROIEKTURAKO ETA HORI AURRERA ERAMATEKO LEHIAKETA, LEIOAKO MENDIBILE JAUREGIA ELKARTEAK SUSTATUA.

Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederren Fakultateko Pintura Masterraren eta Leioako Udalaren kolaborazioarekin.

Leioako Mendibile Jauregia Elkarteak lehiaketa honen deialdia egiten du, Elkarteak zehaztutako helburuak oinarri, arte eta kulturarik gazteena sustatzeko xedez.

1. PARTE HARTZAILEAK

Lehiaketa hau irekita dago Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederren Fakultatean, 2013-1015 ikasturtean, matrikulatuta dauden ikasleentzat, baita aipatu fakultatean ikasketak amaitu dituztenentzat ere, oraindik ez badira hamar urte baino gehiago igaro ikasketak amaitu zituztenetik.

2. IZEN-EMATEAK

Proiektuetan, nahitaez agertu behar da autorearen izena eta abizena. Lehiaketara aurkezten diren lanek, nahitaez, proiektuaren izenburu bat eduki behar dute identifikazioa errazteko.

Paperean aurkeztuko dira eta kopia edo eranskin bat gehitu ahalko da euskarri informatikoan.

Lanekin batera, 2014-2015 ikasturteko matrikulari dagokion frogagiriaren fotokopia erantsiko da, edo hala badagokio, ikasketak amaitu izanaren ziurtagiria. Horrez gain, lehiaketarako inskripzio orria ere erantsi beharko da, lanak aurkezteko lekuan bete daitekeena. Gutun-azal itxian aurkeztu beharko dira biak, eta gutun-azalaren kanpoaldean, izenburua eta autorearen izen-abizenak jarri beharko dira, harremanetarako telefono zenbaki batekin.

Lanak euskarri zurrunean (kartoi-luma) bukatuta aurkeztu beharko dira, erakusgai jarriko diren moduan.

Arte Ederren Fakultateko Atezaindegian edo Mendibile Jauregiko bulegoetan aurkeztu beharko dira, ezarritako ordutegiaren barruan. Behin lana entregatuta, jaso agiria emango da.

3. AURKEZTEKO EPEA

Lanak aurkezteko epea 2014ko azaroaren 3tik azaroaren 21era bitartekoa izango da, biak barne. Leioako Mendibile Jauregiko ordutegia lanak entregatzeko: astelehenetik ostiralera, 12:00-13:00 eta 17:00-18:00. Horrez gain, Leioako UPV/EHUko Arte Ederren Fakultateko atezaindegian ere entregatu ahal izango dira lanak, astelehenetik ostiralera, 12:00etatik 14:00etara.

4. MODALITATEA

Leioako Mendibile Jauregiko (Mendibile 42) behe hormetan pintatzeko den horma-irudi proiekturako lehiaketa irekia. Oinarriekin batera, hormen argazkiak doaz, zehaztuz horma-irudia zein zonaldetan egin behar den. Gehienezko tamaina, A2 izango da.

5. GAIA

Edizio honetarako gaia librea da, baina positiboki baloratuko da eraikina Bizkaiko TXAKOLIN ETXEA dela aintzat hartzea.

6. EPAIMAHAIA

Bost pertsonez osatuta egongo da epaimahaia: UPV/EHUko ordezkariak, Mendibile Jauregia Elkarteko ordezkariak eta Leioako Udalekoak.

7. LANAK HAUTATZEA

Epaimahaiak aukeratuko du, aurkeztutako lanen artean, lehiaketarako zeintzuk onartzen diren. Lan horiekin, erakusketa egingo da Leioako Mendibile Jauregiko erakusketa aretoan, 2014ko abenduaren 1eatik 15era.

8. ERAKUSKETARAKO HAUTATUAK IZAN DIREN BAINA SARIRIK JASO EZ DUTEN LANAK ERRETIRATZEKO EPEA

Erakusketarako hautatuak izanik SARIRIK JASO EZ duten proiektuak erretiratzeko epea 2015eko urtarrilaren 12tik 22ra bitartekoa izango da, Mendibile Jauregian bertan. Epea igarota, antolakuntzak ez du ardurarik hartuko aurkeztutako originalak entregatzeko.

Oharra: erakusketarako hautatzen ez diren proiektuak abenduaren 1etik 10era bitartean hartu beharko dira, Leioako Mendibile Jauregian. Epea igarota, antolakuntzak ez du ardurarik hartuko aurkeztutako originalak entregatzeko. Lanak hartzeko ordutegia: 11:00-15:00.

9. EPAIMAHAIAREN EPAITZA

Epaitza publikoa eta atzeraezina da, eta abenduaren 18ko 13:00etan emango da, Leioako Mendibile Jauregian. Horretarako, prentsaurrekoa egingo da Jauregiko instalazioetan.

10. SARIA

Sari ekonomikoa Leioako Mendibile Jauregia Elkarteak ordainduko du. Lanik eta horma-irudi proiekturik onenerako saria HIRU MILA (3.000) EUROKOA izango da.

Proiektuaren irabazleak horma-irudia egiteko zuzendaritza teknikoaren ardura izango du. Horma-irudia 2015eako apirilean egingo da.

Saria bi epetan ordainduko da: lehen MILA ETA BOSTEHUN (1.500) EUROAK saria irakurri eta entregatzeko ekitaldian ordainduko dira.

Bigarren MILA ETA BOSTEHUN (1.500) EUROAK horma-irudia amaitutakoan ordainduko dira.

11. PROIEKTU IRABAZLEA AURRERA ERAMATEA

 Proiektu irabazleari dagokion horma-irudia 2015eko apirilean egingo da, eta hori burutzeko zuzendaritza lehiaketaren irabazlearen ardura izango da.

Beharrezko material, aldamio, lizentzia eta gainerako gastu guztiak Mendibile Jauregia Elkarteak ordainduko ditu.

Lana margotzeko laguntzaileak Pintura Masterreko praktiketako ikasleak izango dira.

12. OINARRIAK ONARTZEA

Lehiaketan parte hartzeak oinarri hauek eta epaimahaiak aurreikusita ez dauden arazoak edo egoerak konpontzeko hartzen dituen erabakiak onartzea eta ados egotea dakar.

13. KONTSULTAK

Komisarioak, Rebeca Ferrero Martínez eta Yaiza Salmon Morales

Edozein kontsultatarako:

E-maila: concursos.exposiciones@hotmail.com

Tel. 680 122 468

Oinarri hauetan aurreikusita ez dagoen edozein egoera lehiaketako antolakuntzak ebatziko du egokien den moduan.

Social Trip – Mendibile Jauregia

Publicado en eventos, Prensa el Miércoles, 22 octubre 2014

social trip

El pasado 26 de septiembre tuvo lugar en Mendibile Jauregia y Leioa el primer Social Trip Turístico que reunió a bloggers y agencias para mostrar el palacio y el municipio, e impulsar así el turismo de la localidad con internet como gran hilo conductor.

El Txakoli de Bizkaia, los pintxos y los herri kirolak sorprendieron gratamente a los asistentes durante la jornada.

LEIOA - Leioa tiene mucho que ofrecer a sus vecinos y a quienes visitan la localidad. El municipio esconde grandes retazos de historia, arquitectura, vistas, gastronomía y parajes incomparables que contemplar. Con esta premisa, a lo largo de la jornada se enseñó sus encantos a bloggers con gran presencia en internet para que estos lo den a conocer a través de la red. Esta experiencia, para la que unieron fuerzas el Ayuntamiento de Leioa, Mendibile Jauregia, Bizkaiko Txakolina y las empresasas Eventosfera, Cazaventuras, Forestal Park, Kenako, Nuce Ecologic, Bochoco, Ecnature y Arinbus, fue bautizada como Social Trip. Su objetivo fue declarar al mundo las diferentes vertientes que puede ofrecer Leioa al entretenimiento y el turismo.

La jornada empezó pronto, a las 10.30 horas, con un recorrido en bicis eléctricas y buggies por diversos puntos de la localidad como Artaza, Ondiz, el molino de Elexalde, entre otros. Pero las bondades de Leioa no se reducen solo a estos puntos. Dentro del atractivo turístico de la localidad, Mendibile Jauregia tiene un gran peso específico, el cual se convirtió en el centro neurálgico de la jornada y donde se aúna tradición e historia y, txakoli y herri kirolak. Joxe Lapazarán – 27 veces campeón de Euskal Herria en diversas modalidades  de deportes vascos, hizo de guía por la exposición que acoge Mendibile y que ha sido ideada por el propio Lapazarán y la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU.

Entre cuadros creados por Ekaitz Obeso y materiales de competición, los visitantes pudieron conocer más de cerca el mundo del deporte rural vasco. ” Me está encantando la visita. es todo un lujo conocer de cerca los herri kirolak mientras catamos este maravilloso txakoli “, detalló Luis De Celis, un salmantino que vivió durante 10 años en Bizkaia.

Y es que mientras, los asistentes profundizaban sus conocimientos sobre deporte rural, cataban distintos tipos de vino de la tierra como iniciación a una muestra que verían más adelante. Nadie se resistió al poder del txakoli, ni siquiera, Itziar Fernandez, de la agencia de viajes Diggestion. ” Este tipo de eventos están muy bien. Tenemos que implicar a la gente, que quien nos visite disfrute de nosotros, nos conozca y haga cosas interesantes mientras están aquí “, explico Fernandez.

CREAR ICONOS – Los asistentes disfrutaron de todos los detalles de la elaboración y el proceso que debe seguir cada caldo para lograr la denominación de origen Bizkaiko Txakolina. Este vino puede ser un buen gancho para que los turistas visiten Leioa, puesto que Bizkaiko Txakolina tiene su sede en Mendibile Jauregia. ” Hay que trabajar por la asociación del vino, del herri kirolak a Bizkaia y Euskadi. Hay que tener visibilidad “, remarcó Javier Salazar de Travel Basque Country.

El txakoli hay que acompañarlo bien y , por ello, se organizó una exhibición de herri kirolak como aperitivo a la comida, previa cata de los imprescindibles pintxos. De productos delicatessen saben Kepa y Sandra, gerentes de Kenako, una tienda de productos de este tipo que organizó el catering de la cita y además, disfrutaron de la jornada. ” Creemos que es una buena forma de dar a conocer Leioa “. De esta forma, el municipio se vendió ayer en la red en una experiencia cuyos frutos se verán a medio plazo.

 

Así fue la exposición “Herri Kirolak” 18 deportes vascos

Publicado en eventos, Exposiciones, Prensa el Jueves, 10 julio 2014

IMG_3365

 

El pasado mes de junio se inauguró por todo lo alto la exposición “18 deportes vascos” de Herri Kirolak en Mendibile Jauregia, en un gran ambiente.

Los asistentes al evento pudieron disfrutar de una magnífica exhibición de cada una de las especialidades que se practican de Herri Kirolak con la presencia entre otros de Fausto Muguerza, Iñaki Azurmendi, Inaxio Perurena, Jose Martin Bustinza (Tubi) y Jose Lapazaran.

Fue un éxito de convocatoria y hasta el 1 de noviembre podréis saber más sobre “Herri Kirolak” en nuestra sala de exposiciones en Mendibile Jauregia. Aquí os dejamos el vídeo. ¡Os esperamos! http://youtu.be/BlZUruv4pJc

Mendibile Jauregia Comunicación

 

Mendibile Jauregia en TV con los Cazaventuras

Publicado en eventos, Exposiciones, Prensa el Jueves, 10 julio 2014

mendibile cazaventuras

 

En el mes de noviembre del año pasado nos visitaron en Mendibile Jauregia nuestros amigos de Cazaventuras. que pasaron junto a nosotros un gran día, aquí en el Palacio Mendibile y en el que además de pasar un buen rato,  pudieron descubrir las diferentes actividades y servicios que desde Mendibile Jauregia ofrecemos: nuestro  restaurante – Txoko Mendibile, el Business Center y las salas de exposiciones, el centro de interpretación del txakoli, nuestra tienda de Bizkaiko Txakolina… .

Si quereis conocer un poco mejor el encanto de Mendibile Jauregia, aquí os dejamos un vídeo que no os podeís perder!

Mendibile Jauregia Comunicación

 

Deia: Sergio Blanco expone en Mendibile Jauregia

Publicado en Exposiciones, Prensa el Miércoles, 2 octubre 2013

Translate »